Ngành Hán Nôm học gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên ngành Hán Nôm được học chữ Hán, chữ Nôm, văn bản chữ Hán và chữ Nôm, các tri thức về Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, các tri thức về văn hoá truyền thống, tiếng TQ hiện đại,…
Trả lời
Sinh viên ngành Hán Nôm được học chữ Hán, chữ Nôm, văn bản chữ Hán và chữ Nôm, các tri thức về Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, các tri thức về văn hoá truyền thống, tiếng TQ hiện đại,…