Ngành Hán Nôm là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hán Nôm học là một ngành khoa học liên kết con người hiện đại, xã hội hiện đại với lịch sử và truyền thống văn hóa. Ngành khoa học này có một độ lùi nhất định so với cách ngành sử học, triết học, văn hóa..., nhưng độ lùi đó là cần thiết cho những nghiên cứu chuyên sâu luôn được khai thác từ những tư liệu gốc (original texts). Hán Nôm học là một khoa học liên ngành, gồm ba chuyên ngành “chính danh” là văn bản học, thư tịch học và văn tự học .
Trả lời
Hán Nôm học là một ngành khoa học liên kết con người hiện đại, xã hội hiện đại với lịch sử và truyền thống văn hóa. Ngành khoa học này có một độ lùi nhất định so với cách ngành sử học, triết học, văn hóa..., nhưng độ lùi đó là cần thiết cho những nghiên cứu chuyên sâu luôn được khai thác từ những tư liệu gốc (original texts). Hán Nôm học là một khoa học liên ngành, gồm ba chuyên ngành “chính danh” là văn bản học, thư tịch học và văn tự học .