Ngành quản lí tài nguyên và môi trường là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành quản lí tài nguyên và môi trường là một ngành học đem lại cho bạn những kiến thức cơ bản về quản lí các loại tài nguyên và quản lí môi trường. bên cạnh đó ngành Ngành quản lí tài nguyên và môi trường sẽ đem lại cho bạn những kiến thức chuyên sâu về các tài nguyên và môi trường.
Trả lời
Ngành quản lí tài nguyên và môi trường là một ngành học đem lại cho bạn những kiến thức cơ bản về quản lí các loại tài nguyên và quản lí môi trường. bên cạnh đó ngành Ngành quản lí tài nguyên và môi trường sẽ đem lại cho bạn những kiến thức chuyên sâu về các tài nguyên và môi trường.