Ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngành Hán Nôm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngoại ngữ là một trong những điều quan trọng mà bất cứ ngành học nào sinh viên cũng cần phải trang bị đầy đủ bên cạnh chuyên ngành chính. Vì chuyên ngành Hán Nôm có một mối liên quan tương đối với chữ Hán nên việc học ngoại ngữ ở chuyên ngành chủ yếu cần thiết sử dụng tiếng Trung hơn các ngoại ngữ khác. Sinh viên ngay từ khi vào năm nhất đã được đăng kí học ngoại ngữ cơ sở bắt buộc và khi tốt nghiệp chuẩn đầu ra ngoại ngữ là tiếng Trung B1. Tuy nhiên sinh viên cần phải trau dồi thêm bên ngoài kĩ năng tiếng trung cao thêm nữa để có thể giao tiếp cũng như sử dụng được trong chuyên ngành.
Trả lời
Ngoại ngữ là một trong những điều quan trọng mà bất cứ ngành học nào sinh viên cũng cần phải trang bị đầy đủ bên cạnh chuyên ngành chính. Vì chuyên ngành Hán Nôm có một mối liên quan tương đối với chữ Hán nên việc học ngoại ngữ ở chuyên ngành chủ yếu cần thiết sử dụng tiếng Trung hơn các ngoại ngữ khác. Sinh viên ngay từ khi vào năm nhất đã được đăng kí học ngoại ngữ cơ sở bắt buộc và khi tốt nghiệp chuẩn đầu ra ngoại ngữ là tiếng Trung B1. Tuy nhiên sinh viên cần phải trau dồi thêm bên ngoài kĩ năng tiếng trung cao thêm nữa để có thể giao tiếp cũng như sử dụng được trong chuyên ngành.