Ngôn ngữ đơn tiết là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngôn ngữ đơn tiết là những ngôn ngữ thường có ranh giới hình vị trùng với âm tiết. Hình vị là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của ngôn ngữ (ý nghĩa từ vựng hoặc ý nghĩa ngữ pháp). Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết điển hình. Ở tiếng Việt, hầu hết các hình vị đều trùng với âm tiết, là đơn vị mà người ta quen gọi là “tiếng”. Ví dụ: từ “hoa” có 1 hình vị cũng chính là âm tiết; trong khi đó, với tiếng Anh (ngôn ngữ đa tiết), từ “flower” chỉ có 1 hình vị nhưng có đến 2 âm tiết.
Trả lời
Ngôn ngữ đơn tiết là những ngôn ngữ thường có ranh giới hình vị trùng với âm tiết. Hình vị là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của ngôn ngữ (ý nghĩa từ vựng hoặc ý nghĩa ngữ pháp). Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết điển hình. Ở tiếng Việt, hầu hết các hình vị đều trùng với âm tiết, là đơn vị mà người ta quen gọi là “tiếng”. Ví dụ: từ “hoa” có 1 hình vị cũng chính là âm tiết; trong khi đó, với tiếng Anh (ngôn ngữ đa tiết), từ “flower” chỉ có 1 hình vị nhưng có đến 2 âm tiết.