Người Việt Nam nào đã từ chối nhận giải Nobel Hoà bình năm 1973?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người Việt Nam nào từ chối nhận giảo Nobel Hoà bình năm1973?
Trả lời
Người Việt Nam nào từ chối nhận giảo Nobel Hoà bình năm1973?