Nhiệm vụ của ngành Việt Nam học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Việt Nam học cần được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi tại các trường đại học ở Việt Nam như là một lĩnh vực nghiên cứu chính thức và có giá trị gắn liền với các môn khoa học khác. - Đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên nghiên cứu, giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề về Việt Nam học. - Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và trao đổi học thuật.
Trả lời
Ngành Việt Nam học cần được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi tại các trường đại học ở Việt Nam như là một lĩnh vực nghiên cứu chính thức và có giá trị gắn liền với các môn khoa học khác. - Đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên nghiên cứu, giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề về Việt Nam học. - Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và trao đổi học thuật.