Văn tự là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn tự là hình thức kí kiệu cố định ngôn ngữ nhằm chuyển đạt và lưu trữ thông tin thông báo qua không gian và thời gian. Hoặc: Văn tự là hình thức kí hiệu cố định ngôn ngữ ở dạng viết.
Trả lời
Văn tự là hình thức kí kiệu cố định ngôn ngữ nhằm chuyển đạt và lưu trữ thông tin thông báo qua không gian và thời gian. Hoặc: Văn tự là hình thức kí hiệu cố định ngôn ngữ ở dạng viết.