Những thao tác cơ bản để đưa ứng dụng của bạn lên Github

  1. Công nghệ thông tin


  1. Chuẩn bị

- Kiểm tra xem máy tính đã cài đặt Git hay chưa bằng lệnh :

Git --version (gõ lệnh trong terminal)

- Nếu chưa có hãy dowload tại trang chủ của Git (

https://gitscm.com/downloads
)

- Thiết lập những thông tin cơ bản trong Git, trên terminal gõ:

+ git config --global user.name "tên-của-bạn"

+ git config --global user.email "email-của-bạn"

- Để kiểm tra xem các thiết lập có đúng không bạn dùng lệnh git config --list

- Hãy tạo 1 tài khoản GitHub hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản


2. Đưa ứng dụng lên GitHub bằng dòng lệnh

- Trên trang profile của bạn ở GitHub, hãy click vào nút New . Đặt

cho nó một cái tên (Ví dụ như: railsgirls), điền mô tả sơ lược, chọn kiểu Public, sau đó nhấn nút Create repository.

- Trong terminal, hãy chắc chắn rằng bạn đã di chuyển đến thư mục

railsgirls bằng lệnh cd, sau đó thực hiện tiếp:

git init

- Tiếp theo hãy kiểm tra xem file README.md có tồn tại trong thư mục của bạn không với câu lệnh ls

ls README.md

- Nếu file đó không tồn tại, tạo bằng lệnh : touch README.md

- Tiếp theo gõ lệnh git add để thêm các tệp của bạn và các thay đổi của chúng ta tới thời điểm hiện tại lên 1 vùng đệm( staging area)

- Gõ lệnh git commit -m “first commit” để lưu trữ 1 phiên bản thư mục project của bạn với tiêu đề “first commit”

        - Tiếp theo thực hiện lệnh : git remote add origin

https://github.com/username/railsgirls.git

Việc này sẽ tạo 1 điểm truy cập, hay 1 kết nói có tên là origin từ thư mục     bạn đang làm việc với vùng dữ liệu trên GitHub mà bạn vừa tạo

        - Tiếp theo gõ lệnh: git push -u origin master

Hành động này sẽ gửi phiên bản làm việc hiện tại của bạn lên nhánh master ở trên GitHub    

        - Nếu tiếp tự thay đổi và muốn đưa ứng dụng của mình lên GitHub thì bạn chỉ việc lặp lại 3 câu lệnh:

Git add

Git commit -m “tiêu đề”

Git push origin master

 

Từ khóa: 

git

,

vtcc_intern_9

,

công nghệ thông tin

Hưng cho thêm hướng dẫn sử dung git coomand với bitbucket tool nhé ?
Trả lời
Hưng cho thêm hướng dẫn sử dung git coomand với bitbucket tool nhé ?
pretty post ^^