Những thay đổi về Giáo dục theo chính sách Minh Trị Duy Tân ở Nhật Bản là gì?

Từ khóa: Kiến thức chung
Những thay đổi đáng kể về giáo dục thời kỳ Minh Trị đó là: + Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu được thành lập + Thi hành chế độ giáo dục bắt buộc + Chú trọng Khoa học Kỹ thuật + Cử học sinh giỏi sang nước ngoài du học, mời giáo viên từ nước ngoài về giảng dạy tại Nhật Bản

Trả lời

Những thay đổi đáng kể về giáo dục thời kỳ Minh Trị đó là: + Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu được thành lập + Thi hành chế độ giáo dục bắt buộc + Chú trọng Khoa học Kỹ thuật + Cử học sinh giỏi sang nước ngoài du học, mời giáo viên từ nước ngoài về giảng dạy tại Nhật Bản