Phân biệt hấp phụ, hấp thụ, hấp thu?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Hấp phụ, trong hóa học là quá trình xảy ra khi một chất khí hay chât lỏng bị hút trên bề mặt một chất rắn xốp.Chất khí hay hơi được gọi là chất bị hấp phụ ,chất rắn xốp dùng để hút khí hay hơi gọi là chất hấp phụ và những khí không bị hấp phụ gọi là khí trơ. Quá trình ngược lại của hấp phụ gọi là quá trình giải hấp phụ hay nhả hấp phụ. Hấp thụ trong hóa học là hiện tượng vật lí hay hóa học mà ở đócácphântử, nguyêntử hay các ion bị hút khuếch tán và đi qua mặt phân cách vào trong toàn bộ vật lỏng hoặc rắn.Khác với quá trình hấp phụ các phân tử chỉ bám trên bề mặt phân cách pha. Hấp thu quá trình xuyên thấm các chất qua màng vào trong tế bào.
Trả lời
Hấp phụ, trong hóa học là quá trình xảy ra khi một chất khí hay chât lỏng bị hút trên bề mặt một chất rắn xốp.Chất khí hay hơi được gọi là chất bị hấp phụ ,chất rắn xốp dùng để hút khí hay hơi gọi là chất hấp phụ và những khí không bị hấp phụ gọi là khí trơ. Quá trình ngược lại của hấp phụ gọi là quá trình giải hấp phụ hay nhả hấp phụ. Hấp thụ trong hóa học là hiện tượng vật lí hay hóa học mà ở đócácphântử, nguyêntử hay các ion bị hút khuếch tán và đi qua mặt phân cách vào trong toàn bộ vật lỏng hoặc rắn.Khác với quá trình hấp phụ các phân tử chỉ bám trên bề mặt phân cách pha. Hấp thu quá trình xuyên thấm các chất qua màng vào trong tế bào.