Phép tạo chữ sớm nhất của chữ Hán là phép gì? Trình bày sơ lược về phép này?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tạo hình là phép tạo chữ sớm nhất của chữ Hán. - Phép tượng hình có thể duy danh định nghĩa là “ tượng lại hình thể của sự vật”. Phép này tạo ra chữ tượng hình là những chữ mô tả lại hình tượng cụ thể của sự vật, hình thể của chữ giống với hình thể hay trạng thái của sự vật mà nó thể hiện. Ví dụ: chữ 日nhật, 月nguyệt, 火hỏa, 土thổ, 人nhân, 牛ngưu,.. Ở đây, 月nguyệt tượng lại mặt trăng, 水thủy tượng lại dòng chảy, 火hỏa tượng lại ngọn lửa bốc cao, 牛ngưu tượng lại đầu con trâu( bò) có sừng nhô cao, 目mục tượng lại con mắt, 人nhân tượng lại dáng người đi,... - Tượng hình chỉ áp dụng cho một số từ thuộc nhóm từ cơ bản của ngôn ngữ như: + Một số từ chỉ các bộ phận cơ thể con người: 目mục( mắt), 口khẩu( miệng),手thủ( tay),... + Một số hiện tượng, sự vật tự nhiên hay đồ vật gần gũi với con người: 山sơn( núi), 巾cân( khăn), 斤cân( rìu), 雨vũ( mưa), 风phong( gió),... - Tượng hình không tượng lại được các khái niệm trừu tượng, tính chất của sự vật, hiện tượng. - Chữ tượng hình là vật liệu để tạo ra chữ hội ý và chữ hài thanh.
Trả lời
Tạo hình là phép tạo chữ sớm nhất của chữ Hán. - Phép tượng hình có thể duy danh định nghĩa là “ tượng lại hình thể của sự vật”. Phép này tạo ra chữ tượng hình là những chữ mô tả lại hình tượng cụ thể của sự vật, hình thể của chữ giống với hình thể hay trạng thái của sự vật mà nó thể hiện. Ví dụ: chữ 日nhật, 月nguyệt, 火hỏa, 土thổ, 人nhân, 牛ngưu,.. Ở đây, 月nguyệt tượng lại mặt trăng, 水thủy tượng lại dòng chảy, 火hỏa tượng lại ngọn lửa bốc cao, 牛ngưu tượng lại đầu con trâu( bò) có sừng nhô cao, 目mục tượng lại con mắt, 人nhân tượng lại dáng người đi,... - Tượng hình chỉ áp dụng cho một số từ thuộc nhóm từ cơ bản của ngôn ngữ như: + Một số từ chỉ các bộ phận cơ thể con người: 目mục( mắt), 口khẩu( miệng),手thủ( tay),... + Một số hiện tượng, sự vật tự nhiên hay đồ vật gần gũi với con người: 山sơn( núi), 巾cân( khăn), 斤cân( rìu), 雨vũ( mưa), 风phong( gió),... - Tượng hình không tượng lại được các khái niệm trừu tượng, tính chất của sự vật, hiện tượng. - Chữ tượng hình là vật liệu để tạo ra chữ hội ý và chữ hài thanh.