Quan hệ chính trị về bản chất là quan hệ giai cấp: chính trị chỉ xuất hiện trong xã hội có giai cấp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhà nước là bộ phận trung tâm của chính trị: các văn bản của chính trị là tổ chức và sử dụng quyền lực nhà nước. Chính trị (với tư cách yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng) đều bị quy định bởi quan hệ kinh tế, trong đó qua trọng nhất là các lợi ích kinh tế. Chính trị là lĩnh vực nhạy cảm: phạm vi tác động của chính trị rộng (số đông). - Chính trị “vừa là khoa học vừa là nghệ thuật” : + Khoa học - có tri thức chính trị thì sẽ nắm và vận dụng đúng quy luật của đời sống chính trị. + Nghệ thuật - có kinh nghiệm, trải nghiệm, nhạy cảm chính trị.
Trả lời
Nhà nước là bộ phận trung tâm của chính trị: các văn bản của chính trị là tổ chức và sử dụng quyền lực nhà nước. Chính trị (với tư cách yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng) đều bị quy định bởi quan hệ kinh tế, trong đó qua trọng nhất là các lợi ích kinh tế. Chính trị là lĩnh vực nhạy cảm: phạm vi tác động của chính trị rộng (số đông). - Chính trị “vừa là khoa học vừa là nghệ thuật” : + Khoa học - có tri thức chính trị thì sẽ nắm và vận dụng đúng quy luật của đời sống chính trị. + Nghệ thuật - có kinh nghiệm, trải nghiệm, nhạy cảm chính trị.