Quy tắc viết chữ Hán là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các quy tắc viết chữ Hán: 1. Ngang trước sổ sau 2. Phẩy trước mác sau 3. Ngang trước phẩy sau 4. Trái trước phải sau 5. Giữa trước hai bên sau 6. Trên trước dưới sau 7. Ngoài trước trong sau 8. Vào trước đóng sau.
Trả lời
Các quy tắc viết chữ Hán: 1. Ngang trước sổ sau 2. Phẩy trước mác sau 3. Ngang trước phẩy sau 4. Trái trước phải sau 5. Giữa trước hai bên sau 6. Trên trước dưới sau 7. Ngoài trước trong sau 8. Vào trước đóng sau.