Sao không để dấu thích thành dấu đồng ý hoặc đồng tình nhỉ?

  1. Phát triển sản phẩm

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

Thích và đồng ý nó không giống nhau
Trả lời
Thích và đồng ý nó không giống nhau
Nên có thêm những dấu đó nhỉ
Thích và đồng ý, đồng tình khác nhau. Thích là chúng ta thích 1 cái gì đó hoặc người nào đó. Đồng ý và đồng tình khi 1 việc đúng với ý kiến mình