Sinh viên Ngành Quốc tế học sẽ được trang bị những khối kiến thức cơ bản nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khối kiến thức về lịch sử quan hệ quan hệ , các tổ chức quốc tế. Các khu vực trên thế giới bao gồm châu Âu và châu Mỹ. Các vấn đề quốc tế bao gồm kinh tế, chính trị , luật pháp, văn hóa… Các vấn đề chính sách và quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Ngoại ngữ và các kỹ năng nghiên cứu , giao tiếp , đàm phán quốc tế.
Trả lời
Khối kiến thức về lịch sử quan hệ quan hệ , các tổ chức quốc tế. Các khu vực trên thế giới bao gồm châu Âu và châu Mỹ. Các vấn đề quốc tế bao gồm kinh tế, chính trị , luật pháp, văn hóa… Các vấn đề chính sách và quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Ngoại ngữ và các kỹ năng nghiên cứu , giao tiếp , đàm phán quốc tế.