Sinh viên ngành sư phạm ngữ văn được trang bị những lý năng mềm gì trong quá trình học tập ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Kỹ năng áp dụng tin học vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn học, biết cách khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho công việc giảng dạy và nghiên cứu. * Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản; có thể đọc và dịch được các tài liệu văn học nước ngoài. * Kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng thuyết trình; biết cách tìm tài liệu trên Internet, thư viện; có khả năng tự học,; tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. * Có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập. Biết cách giải quyết có hiệu quả các tình huống sư phạm đặt ra trong thực tiễn giảng dạy. * Biết cách động viên, khích lệ học sinh trong quá trình học tập; là một nhà tâm lý đối với học sinh.
Trả lời
* Kỹ năng áp dụng tin học vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn học, biết cách khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho công việc giảng dạy và nghiên cứu. * Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản; có thể đọc và dịch được các tài liệu văn học nước ngoài. * Kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng thuyết trình; biết cách tìm tài liệu trên Internet, thư viện; có khả năng tự học,; tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. * Có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập. Biết cách giải quyết có hiệu quả các tình huống sư phạm đặt ra trong thực tiễn giảng dạy. * Biết cách động viên, khích lệ học sinh trong quá trình học tập; là một nhà tâm lý đối với học sinh.