5. Câu hỏi :vì sao bộ ba (3;4;5) tạo thành các cạnh của 1 tam giác vuông ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Một bộ ba số Pythagoras gồm ba số nguyên dương a, b, và c, sao cho a2 + b2 = c2. Khi đó ta viết bộ ba đó là (a, b, c), và bộ ba ai cũng biết là (3, 4, 5) . Các bộ ba số Pythagoras có thể lấy làm độ dài các cạnh của tam giác vuông với độ dài cạnh huyền là c . Tuy nhiên, độ dài các cạnh của một tam giác vuông không tạo thành bộ ba số Pythagoras nếu chúng không là các số nguyên . Ngoài ra còn có các bộ ba số Pythagoras như (5;12;13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 40, 41), …
Trả lời
Một bộ ba số Pythagoras gồm ba số nguyên dương a, b, và c, sao cho a2 + b2 = c2. Khi đó ta viết bộ ba đó là (a, b, c), và bộ ba ai cũng biết là (3, 4, 5) . Các bộ ba số Pythagoras có thể lấy làm độ dài các cạnh của tam giác vuông với độ dài cạnh huyền là c . Tuy nhiên, độ dài các cạnh của một tam giác vuông không tạo thành bộ ba số Pythagoras nếu chúng không là các số nguyên . Ngoài ra còn có các bộ ba số Pythagoras như (5;12;13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 40, 41), …