Sờ trong khám bụng ngoại khoa chủ yếu nhằm mục đích gì?

Từ khóa: Kiến thức chung
Tìm dấu hiệu phản ứng thành bụng và tìm dấu hiệu co cứng thành bụng.

Trả lời

Tìm dấu hiệu phản ứng thành bụng và tìm dấu hiệu co cứng thành bụng.