Sự khác nhau giữa giá trị trung vị và giá trị trung bình trong phần xử lý số liệu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

nghĩa của 2 giá trị này hoàn toàn khác nhau. Cùng tìm hiểu để có cái nhìn đúng đắn hơn về 2 giá trị này: Theo định nghĩa: - Giá trị trung bình: Là giá trị trung bình cộng của các điểm số. Về ý nghĩa nó là đại diện cho các số liệu của mẫu, là đặc trưng quan trọng cho mẫu số liệu (Chắc hẳn cách tính giá trị trung bình ai cũng biết). - Giá trị trung vị (Median): Là điểm nằm ở vị trí giữa trong tập hợp điểm số xếp theo thứ tự. Về ý nghĩa, Khi các số liệu trong mẫu chênh lệch quá lớn thì không thể lấy giá trị trung bình làm đại diện cho mẫu mà tốt hơn lấy giá trị trung vị làm đại diện. Lấy ví dụ: Một công ty tư nhân gồm sáu thành viên với mức lươn như sau (triệuđồng) Nhân viên A B C D E F Tiền lương 4 6 8 10 12 50 Như vậy lương trung bình của nhân viên trong công ty : 15 triệu. Giá trị này không thể đại diện cho mức lương trung bình của công ty, vì nó cao hơn tất cả các thanh viên chỉ trừ nhân viên F.Vì vậy trường hợp này giá tri trung vị sẽ đại diện tốt hơn.
Trả lời
nghĩa của 2 giá trị này hoàn toàn khác nhau. Cùng tìm hiểu để có cái nhìn đúng đắn hơn về 2 giá trị này: Theo định nghĩa: - Giá trị trung bình: Là giá trị trung bình cộng của các điểm số. Về ý nghĩa nó là đại diện cho các số liệu của mẫu, là đặc trưng quan trọng cho mẫu số liệu (Chắc hẳn cách tính giá trị trung bình ai cũng biết). - Giá trị trung vị (Median): Là điểm nằm ở vị trí giữa trong tập hợp điểm số xếp theo thứ tự. Về ý nghĩa, Khi các số liệu trong mẫu chênh lệch quá lớn thì không thể lấy giá trị trung bình làm đại diện cho mẫu mà tốt hơn lấy giá trị trung vị làm đại diện. Lấy ví dụ: Một công ty tư nhân gồm sáu thành viên với mức lươn như sau (triệuđồng) Nhân viên A B C D E F Tiền lương 4 6 8 10 12 50 Như vậy lương trung bình của nhân viên trong công ty : 15 triệu. Giá trị này không thể đại diện cho mức lương trung bình của công ty, vì nó cao hơn tất cả các thanh viên chỉ trừ nhân viên F.Vì vậy trường hợp này giá tri trung vị sẽ đại diện tốt hơn.