Tại sao báo đài luôn nói thiếu giáo viên nhưng lương giáo viên lại rất thấp?