1. Giáo dục

Tại sao giới tri thức chuyên môn ít sống ở Việt nam hay Việt nam không giữ được người tri thức?

Từ khóa: giáo dục

Mình nghĩ ý bạn là các trí thức, học giả, nhà khoa học.

Mình nghĩ do môi trường nghiên cứu ở Việt Nam chưa được đầu tư đúng mức. Thứ nhất là môi trường nghiên cứu của các viện, trường trả lương quá thấp; thứ 2 là điều kiện nghiên cứu, phòng lab thí nghiệm ... ko được trang bị đầy đủ, khiến cho các trí thức khó đi sâu và phát huy được tài năng, khả năng nghiên cứu của họ. Thứ 3 là chính sách gìn giữ, phát huy và bồi dưỡng quá nhiều bất cập, các môi trường này thiếu tính minh bạch nên nhiều khi người giỏi lại ko có cơ hội.

Trả lời

Mình nghĩ ý bạn là các trí thức, học giả, nhà khoa học.

Mình nghĩ do môi trường nghiên cứu ở Việt Nam chưa được đầu tư đúng mức. Thứ nhất là môi trường nghiên cứu của các viện, trường trả lương quá thấp; thứ 2 là điều kiện nghiên cứu, phòng lab thí nghiệm ... ko được trang bị đầy đủ, khiến cho các trí thức khó đi sâu và phát huy được tài năng, khả năng nghiên cứu của họ. Thứ 3 là chính sách gìn giữ, phát huy và bồi dưỡng quá nhiều bất cập, các môi trường này thiếu tính minh bạch nên nhiều khi người giỏi lại ko có cơ hội.

vì lương QUÁ THẤP