Tại sao khi chặt thật phẳng hai đầu của một cây chuối rồi đặt dưới đất qua một đêm sẽ thấy lõi non nhô dài ra ở cả hai phía?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sau khi chặt chuối, các tế bào ở những phần non vẫn còn chất dự trữ và vì vậy vẫn tiếp tục sinh sôi nẩy nở. Kết quả là lõi cây chuối dài ra ở cả hai phía. Sau khi người ta chết đi thì râu, tóc, móng tay... vẫn tiếp tục dài ra một thời gian cũng là do nguyên nhân tương tự như vậy.
Trả lời
Sau khi chặt chuối, các tế bào ở những phần non vẫn còn chất dự trữ và vì vậy vẫn tiếp tục sinh sôi nẩy nở. Kết quả là lõi cây chuối dài ra ở cả hai phía. Sau khi người ta chết đi thì râu, tóc, móng tay... vẫn tiếp tục dài ra một thời gian cũng là do nguyên nhân tương tự như vậy.