Tại sao nói chọn lọc tự nhiên là quá trình thúc đẩy sinh giới tiến hóa theo hướng đa dạng và thích nghi với môi trường sống?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Do sinh vật phải đấu tranh sinh tồn với nhân tố chọn lọc là môi trường sống.
Trả lời
Do sinh vật phải đấu tranh sinh tồn với nhân tố chọn lọc là môi trường sống.