1. Du lịch

Tại sao Trung Quốc và Ấn Độ lại đông dân?

Do thổ nhưỡng, văn hóa hay họ có gene đẻ tốt ?
Từ khóa: ấn độ, trung quốc, du lịch

1. Do diện tích quốc gia

2. Do diện tích quốc gia có thể sinh sống được

Trả lời

1. Do diện tích quốc gia

2. Do diện tích quốc gia có thể sinh sống được