Thế nào là 仁 (nhân)?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhân là một trong năm ngũ thường, là đức tính của người quân tử đời xưa. - Tinh thần của nhân là ái(愛): 仁 者 愛 人。Nhân giả ái nhân. Nhân là long yêu thương giữa con người với con người. - Gốc của nhân là hiếu đễ (孝 弟) - Phương thức thực hiện nhân là trung(忠), thứ(恕) + trung: 盡 己 之 心 曰 忠。Tận kỷ chi tâm viết trung ( tận hết tâm mình gọi là trung) + thứ: 推 己 及 人 曰 恕。Suy kỷ cập nhân viết thứ ( suy tâm mình ra tâm người mà biết người cũng như mình)
Trả lời
Nhân là một trong năm ngũ thường, là đức tính của người quân tử đời xưa. - Tinh thần của nhân là ái(愛): 仁 者 愛 人。Nhân giả ái nhân. Nhân là long yêu thương giữa con người với con người. - Gốc của nhân là hiếu đễ (孝 弟) - Phương thức thực hiện nhân là trung(忠), thứ(恕) + trung: 盡 己 之 心 曰 忠。Tận kỷ chi tâm viết trung ( tận hết tâm mình gọi là trung) + thứ: 推 己 及 人 曰 恕。Suy kỷ cập nhân viết thứ ( suy tâm mình ra tâm người mà biết người cũng như mình)