Thế nào là thao tác lập luận phân tích?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phân tích là một thao tác lập luận chia tách sự vật, hiện tượng thành nhiều yếu tố nhỏ và đi sâu và xem xét một cách kĩ lưỡng nội dung và mối quan hệ bên trong của hiện tượng, sự vật đó.
Trả lời
Phân tích là một thao tác lập luận chia tách sự vật, hiện tượng thành nhiều yếu tố nhỏ và đi sâu và xem xét một cách kĩ lưỡng nội dung và mối quan hệ bên trong của hiện tượng, sự vật đó.