Thế nào là thi pháp ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thi pháp là tổng hợp các thành tố (hoặc các cấp độ) của hình thức nghệ thuật của tác phẩm ngôn từ: cốt truyện, kết cấu, các hiện tưởng ngôn ngữ nghệ thuật, nhịp và vần. Hiểu theo nghĩa rộng hơn, thi pháp còn bao gồm cả những vấn đề về loại hình, thể tài, những nguyên tắc và phường pháp phản ánh thực tại và các phạm trù: không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, quan niệm nghệ thuật của tác giả về thế giới và con người.
Trả lời
Thi pháp là tổng hợp các thành tố (hoặc các cấp độ) của hình thức nghệ thuật của tác phẩm ngôn từ: cốt truyện, kết cấu, các hiện tưởng ngôn ngữ nghệ thuật, nhịp và vần. Hiểu theo nghĩa rộng hơn, thi pháp còn bao gồm cả những vấn đề về loại hình, thể tài, những nguyên tắc và phường pháp phản ánh thực tại và các phạm trù: không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, quan niệm nghệ thuật của tác giả về thế giới và con người.