Trình bày khái niệm sai lệch XH? Các loại sai lệch XH? Nguyên nhân của sai lệch XH? Mối quan hệ giữa SLXH và trật tự XH?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là khái niệm dùng để chỉ các dạng vi phạm khác nhau trong hệ thống các giá trị chuẩn mực xã hội. Sai lệch xã hội chỉ mang tính tương đối theo sự thẩm đ ịnh của những xã hội khấc nhau và xem xét ở những hoàn cảnh khác nhau. Nguyên nhân: Do hệ thống chuẩn mực xã hội: Tính không thống nhất, không đồng bộ, mâu thuẫn và hiệu lực kém của các chuẩn mực xã hội. Xác định vai trò của cá nhân trong tổ chức không rõ ràng, lạm dụng vị thế. Xuất phát từ phía chủ thể hành động, tâm sinh lý không bình thường, thiếu hiểu biết về chuẩn mực xã hội; Phân loại: Dựa vào quy mô: có sai lệch cá nhân và sai lệch nhóm. Sai lệch cá nhân: là hành động của một cá nhân đi ngược lại những quy tắc xã hội được 1 nhóm hay 1 cộng đồng xã hội thừa nhận. Sai lệch nhóm: là hành động của một nhóm các thành viên đi ngược lại với những quy tắc, những hệ thống giá trị và chuẩn mực xã hội đang được một nhóm lớn hay cộng đồng xã hội thừa nhận tuân theo ví dụ: tham nhũng, trộm cắp, cướp giật Sai lệch mức thấp và mức cao; Sai lệch mức thấp: ở mức độ nhẹ thường không hay lặp lại. Sai lệch mức cao thường là những tính toán có hệ thống của một nhóm người đi chệch khỏi những hệ thống chuẩn mực giá trị xã hội. Dựa vào tính chất. Sai lệch tích cực là những hành vi không phù hợp với giá trị thông thường đi chệch khỏi những quy tắc xã hội,
Trả lời
Là khái niệm dùng để chỉ các dạng vi phạm khác nhau trong hệ thống các giá trị chuẩn mực xã hội. Sai lệch xã hội chỉ mang tính tương đối theo sự thẩm đ ịnh của những xã hội khấc nhau và xem xét ở những hoàn cảnh khác nhau. Nguyên nhân: Do hệ thống chuẩn mực xã hội: Tính không thống nhất, không đồng bộ, mâu thuẫn và hiệu lực kém của các chuẩn mực xã hội. Xác định vai trò của cá nhân trong tổ chức không rõ ràng, lạm dụng vị thế. Xuất phát từ phía chủ thể hành động, tâm sinh lý không bình thường, thiếu hiểu biết về chuẩn mực xã hội; Phân loại: Dựa vào quy mô: có sai lệch cá nhân và sai lệch nhóm. Sai lệch cá nhân: là hành động của một cá nhân đi ngược lại những quy tắc xã hội được 1 nhóm hay 1 cộng đồng xã hội thừa nhận. Sai lệch nhóm: là hành động của một nhóm các thành viên đi ngược lại với những quy tắc, những hệ thống giá trị và chuẩn mực xã hội đang được một nhóm lớn hay cộng đồng xã hội thừa nhận tuân theo ví dụ: tham nhũng, trộm cắp, cướp giật Sai lệch mức thấp và mức cao; Sai lệch mức thấp: ở mức độ nhẹ thường không hay lặp lại. Sai lệch mức cao thường là những tính toán có hệ thống của một nhóm người đi chệch khỏi những hệ thống chuẩn mực giá trị xã hội. Dựa vào tính chất. Sai lệch tích cực là những hành vi không phù hợp với giá trị thông thường đi chệch khỏi những quy tắc xã hội,