Trình bày khái niệm ức chế có điều kiện (hay ức chế trong)?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ức chế có điều kiện là ức chế mà nguyên nhân gây ra nó nằm trong chính cung phản xạ có điều kiện bị ức chế. Ức chế có điều kiện phát sinh trong các tế bào thần kinh ở vỏ não trong những điều kiện nhất định dưới ảnh hưởng của chính các kích thích đã gây ra các phản xạ có điều kiện. Ức chế có điều kiện khác với ức chế không điều kiện ở chỗ là ức chế có điều kiện không phát sinh ngay từ lần tác dụng đầu tiên của kích thích, mà được hình thành chỉ sau một số lần phối hợp nhất định.
Trả lời
Ức chế có điều kiện là ức chế mà nguyên nhân gây ra nó nằm trong chính cung phản xạ có điều kiện bị ức chế. Ức chế có điều kiện phát sinh trong các tế bào thần kinh ở vỏ não trong những điều kiện nhất định dưới ảnh hưởng của chính các kích thích đã gây ra các phản xạ có điều kiện. Ức chế có điều kiện khác với ức chế không điều kiện ở chỗ là ức chế có điều kiện không phát sinh ngay từ lần tác dụng đầu tiên của kích thích, mà được hình thành chỉ sau một số lần phối hợp nhất định.