Trình bày lý thuyết hệ thống sinh thái

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thuyết hệ thống sinh thái chú ý đến vị trí của cá nhân trong môi trường sống. Hệ thống sinh thái cho rằng con người ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng tới môi trường. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì con người không sống biệt lập mà luôn luôn sống trong cộng đồng. Tác động qua lại giữa các hệ thống con người và môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến an sinh cá nhân và xã hội. Thuyết hệ thống sinh thái nhấn mạnh vào sự tương quan giữa con người với môi trường sinh thái của mình. Từ đó giúp nhân viên xã hội phân tích được sự tương tác giữa các hệ thống xã hội và bên trong các hệ thống này, và có thể hình dung ra được những tương tác này ảnh hưởng ra sao đến hành vi của thân chủ. Nhiệm vụ của nhân viên xã hội ở đây là giúp thân chủ nhận biết và sử dụng các hệ thống của họ.
Trả lời
Thuyết hệ thống sinh thái chú ý đến vị trí của cá nhân trong môi trường sống. Hệ thống sinh thái cho rằng con người ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng tới môi trường. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì con người không sống biệt lập mà luôn luôn sống trong cộng đồng. Tác động qua lại giữa các hệ thống con người và môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến an sinh cá nhân và xã hội. Thuyết hệ thống sinh thái nhấn mạnh vào sự tương quan giữa con người với môi trường sinh thái của mình. Từ đó giúp nhân viên xã hội phân tích được sự tương tác giữa các hệ thống xã hội và bên trong các hệ thống này, và có thể hình dung ra được những tương tác này ảnh hưởng ra sao đến hành vi của thân chủ. Nhiệm vụ của nhân viên xã hội ở đây là giúp thân chủ nhận biết và sử dụng các hệ thống của họ.