Trong Toán học số 0 ra đời ở nước nào và từ bao.giờ?

Từ khóa: Kiến thức chung
Các nhà khoa học cho rằng số 0 ra đòi ỏ Ấn Độ sớm nhất. Đầu tiên là việc xác định thứ tự của các số biểu thị hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn... Số 0 lúc đầu biểu thị bằng một khoảng trống, sau đó là một dấu chấm và sau nữa là một vòng tròn nhỏ. Số 0 ở Ấn Độ được tìm thấy trong một chứng thư khắc trên tấm đồng của thời Vua Devendaravarman vùng Đông Án vào khoảng năm 681.

Trả lời

Các nhà khoa học cho rằng số 0 ra đòi ỏ Ấn Độ sớm nhất. Đầu tiên là việc xác định thứ tự của các số biểu thị hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn... Số 0 lúc đầu biểu thị bằng một khoảng trống, sau đó là một dấu chấm và sau nữa là một vòng tròn nhỏ. Số 0 ở Ấn Độ được tìm thấy trong một chứng thư khắc trên tấm đồng của thời Vua Devendaravarman vùng Đông Án vào khoảng năm 681.