Trước 10 giờ sáng là bao nhiêu phút, biết rằng số phút này gấp hai lần số phút tính từ 8 giờ sáng đến trước thời điểm đó 9 phút?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

https://cdn.noron.vn/2023/03/05/115352431410241494-1677954522.png

Đáp án là: 74 phút.

120 = 0,5X + 9 + X

X = 74

Trả lời

https://cdn.noron.vn/2023/03/05/115352431410241494-1677954522.png

Đáp án là: 74 phút.

120 = 0,5X + 9 + X

X = 74

74 phút 10 – 8 = 2 (giờ). Đổi 2 giờ = 120 phút 120 – 9 = 111 111 : 3 x 2 = 74 (phút)