Trường phái hành vi trong tâm lý học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Với các nhà tâm lý học tiêu biểu như John B. Watson, Ivan Pavlov, B. F. Skinner, Edward Thorndike và Clark Hull * Giai đoạn giữa thế kỷ 20 * Tập trung nghiên cứu những hành vi có thể trông thấy, đo lường được và cho rằng mọi hành vi của con người đều là phản ứng lại với những kích thích từ môi trường bên ngoài. * Các nhà tâm lý học hành vi cho rằng bất cứ ai cũng có thể rèn luyện để thực hiện một hành vi nào đó (trong điều kiện thể chất của họ), nhờ thiết lập một phản xạ có điều kiện, mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của di truyền, nhân cách và những tiến trình tinh thần khác. * Trường phái hành vi bị cho là cách tiếp cận một chiều trong việc nghiên cứu hành vi của con người khi bỏ qua sự tác động tới hành vi của các yếu tố như ý muốn, tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc…
Trả lời
* Với các nhà tâm lý học tiêu biểu như John B. Watson, Ivan Pavlov, B. F. Skinner, Edward Thorndike và Clark Hull * Giai đoạn giữa thế kỷ 20 * Tập trung nghiên cứu những hành vi có thể trông thấy, đo lường được và cho rằng mọi hành vi của con người đều là phản ứng lại với những kích thích từ môi trường bên ngoài. * Các nhà tâm lý học hành vi cho rằng bất cứ ai cũng có thể rèn luyện để thực hiện một hành vi nào đó (trong điều kiện thể chất của họ), nhờ thiết lập một phản xạ có điều kiện, mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của di truyền, nhân cách và những tiến trình tinh thần khác. * Trường phái hành vi bị cho là cách tiếp cận một chiều trong việc nghiên cứu hành vi của con người khi bỏ qua sự tác động tới hành vi của các yếu tố như ý muốn, tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc…