Văn học Trung Đại Việt Nam trải qua những giai đoạn nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lịch sử văn học có những quy luật nội tại và tính độc lập tương đối của nó. Trong từng giai đoạn, có thể không có sự trùng hợp hoàn toàn giữa lịch sử văn học và lịch sử dân tộc nhưng vẫn có thể căn cứ vào lịch sử dân tộc để phân kỳ lịch sử văn học, bởi, xét đến cùng, văn học bao giờ cũng là tấm gương phản ánh trung thành thời đại. Căn cứ vào các yếu tố lịch sử, đặc trưng nội dung và hình thức nghệ thuật, có thể phân kỳ lịch sử VHTÐ VN như sau: + Giai đoạn văn học Lý- Trần (Từ TK XI đến TK XIV). + Giai đoạn văn học đời Lê (TK XV). + Giai đoạn văn học từ TK XVI đến nửa đầu TK XVIII. + Giai đoạn văn học từ nửa sau TK XVIII đến nửa đầu TK XIX. + Giai đoạn văn học nửa cuối TK XIX (Văn học yêu nước chống Pháp.)
Trả lời
Lịch sử văn học có những quy luật nội tại và tính độc lập tương đối của nó. Trong từng giai đoạn, có thể không có sự trùng hợp hoàn toàn giữa lịch sử văn học và lịch sử dân tộc nhưng vẫn có thể căn cứ vào lịch sử dân tộc để phân kỳ lịch sử văn học, bởi, xét đến cùng, văn học bao giờ cũng là tấm gương phản ánh trung thành thời đại. Căn cứ vào các yếu tố lịch sử, đặc trưng nội dung và hình thức nghệ thuật, có thể phân kỳ lịch sử VHTÐ VN như sau: + Giai đoạn văn học Lý- Trần (Từ TK XI đến TK XIV). + Giai đoạn văn học đời Lê (TK XV). + Giai đoạn văn học từ TK XVI đến nửa đầu TK XVIII. + Giai đoạn văn học từ nửa sau TK XVIII đến nửa đầu TK XIX. + Giai đoạn văn học nửa cuối TK XIX (Văn học yêu nước chống Pháp.)