Vì sao đột biến gen có hại cho sinh vật?

Từ khóa: Sinh vật cảnh

1 - Đột biến là gì ?

Đột biến là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (ADN, gen) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể), dẫn đến sự biến đổi đột ngột của một hoặc một số tính trạng, những biến đổi này có tính chất bền vững và có thể di truyền cho các đời sau.

Đột biến là quá trình xảy ra đột ngột, riêng rẽ, ngẫu nhiên, không định hướng ở cơ thể sống trong điều kiện tự nhiên.

26199992 - Nguyên nhân gây đột biến

a. DNA không sao chép chính xác

Hầu hết các đột biến mà chúng ta nghĩ là quan trọng đối với sự tiến hóa là "xảy ra tự nhiên". Ví dụ, khi một tế bào phân chia, nó tạo ra một bản sao DNA của nó - và đôi khi bản sao không hoàn hảo tạo ra sự khác biệt nhỏ so với trình tự DNA ban đầu , lúc đó đột biến xảy ra

b. Ảnh hưởng bên ngoài có thể tạo đột biến

Đột biến cũng có thể được gây ra do tiếp xúc với hóa chất hoặc bức xạ cụ thể. Các tác nhân này làm cho DNA bị phá vỡ.

3 - Tại sao đột biến lại gây hại

Không phải đột biến nào cũng gây hại, nhưng đa phần chúng đều dẫn đến những biến đổi bất thường.

Đột biến sẽ phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.


Trả lời

1 - Đột biến là gì ?

Đột biến là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (ADN, gen) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể), dẫn đến sự biến đổi đột ngột của một hoặc một số tính trạng, những biến đổi này có tính chất bền vững và có thể di truyền cho các đời sau.

Đột biến là quá trình xảy ra đột ngột, riêng rẽ, ngẫu nhiên, không định hướng ở cơ thể sống trong điều kiện tự nhiên.

26199992 - Nguyên nhân gây đột biến

a. DNA không sao chép chính xác

Hầu hết các đột biến mà chúng ta nghĩ là quan trọng đối với sự tiến hóa là "xảy ra tự nhiên". Ví dụ, khi một tế bào phân chia, nó tạo ra một bản sao DNA của nó - và đôi khi bản sao không hoàn hảo tạo ra sự khác biệt nhỏ so với trình tự DNA ban đầu , lúc đó đột biến xảy ra

b. Ảnh hưởng bên ngoài có thể tạo đột biến

Đột biến cũng có thể được gây ra do tiếp xúc với hóa chất hoặc bức xạ cụ thể. Các tác nhân này làm cho DNA bị phá vỡ.

3 - Tại sao đột biến lại gây hại

Không phải đột biến nào cũng gây hại, nhưng đa phần chúng đều dẫn đến những biến đổi bất thường.

Đột biến sẽ phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.