Vì sao phải đánh giá giá trị tài nguyên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cần định giá tài nguyên vì: • Các nhà quản lý tính toán được lợi ích và chi phí khi sử dụng các loại tài nguyên khác nhau, từ đó lựa chọn được phương án phân bổ tài nguyên thích hợp mang lại lợi ích lớn nhất cho xã hội và cho cộng đồng • Việc đánh giá giúp cho việc lý giải các hạng mục đầu tư cho bảo tồn vì lợi ích chung của xã hội vì nó cho biết lợi ích bằng tiền của công tác bảo tồn • Qua việc cung cấp thông tin về giá trị các dòng lợi ích của môi trường, lượng giá hỗ trợ quá trình triển khai cơ chế chi trả cho các dịch vụ môi trường • Đánh giá giá trị tài nguyên sẽ giúp cho quá trình hoạch định chính sách về các vấn đề phát triển, cụ thể là lựa chọn phương án bảo tồn hay thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong những bối cảnh cụ thể. Thông tin kinh tế về giá trị tài nguyên cũng giúp xác định được mức thiệt hại khi có sự cố ô nhiễm, suy thoái tài nguyên môi trường.
Trả lời
Cần định giá tài nguyên vì: • Các nhà quản lý tính toán được lợi ích và chi phí khi sử dụng các loại tài nguyên khác nhau, từ đó lựa chọn được phương án phân bổ tài nguyên thích hợp mang lại lợi ích lớn nhất cho xã hội và cho cộng đồng • Việc đánh giá giúp cho việc lý giải các hạng mục đầu tư cho bảo tồn vì lợi ích chung của xã hội vì nó cho biết lợi ích bằng tiền của công tác bảo tồn • Qua việc cung cấp thông tin về giá trị các dòng lợi ích của môi trường, lượng giá hỗ trợ quá trình triển khai cơ chế chi trả cho các dịch vụ môi trường • Đánh giá giá trị tài nguyên sẽ giúp cho quá trình hoạch định chính sách về các vấn đề phát triển, cụ thể là lựa chọn phương án bảo tồn hay thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong những bối cảnh cụ thể. Thông tin kinh tế về giá trị tài nguyên cũng giúp xác định được mức thiệt hại khi có sự cố ô nhiễm, suy thoái tài nguyên môi trường.