Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội học là một lĩnh vực khoa học xã hội nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu: xã hội là một chỉnh thể rộng lớn toàn diện, là khách thể nghiên cứu của nhiều khoa học xã hội, trong đó có xã hội học. Theo đó, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội được biểu hiện thông qua các hành vi xã hội giữa người với người trong các nhóm, các hệ thống xã hội. Quan hệ giữa xã hội học và triết học là mối quan hệ giữa 1 khoa học xã hội cụ thể với 1 xã hội về thể giới quan trong quan hệ đó. Với sử học và tâm lý học:xã hội học có mối liên hệ chặt chẽ với tâm lý học và Sử học. Các nhà xã hội học có thể vận dụng cách tiếp cận tâm lý học để xem xét hành động xã hội với tư cách là hoạt động cảm tính, có đối tượng, có mục đích. Với Kinh tế học. Mối quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học phát triển theo ba xu hướng tạo thành ba lĩnh vực khoa học liên ngành. Một là kinh tế học xã hội rất gần với kinh tế học chính trị, hai là xã hội học Ktế và ba là lĩnh vực nghiên cứu “ Kinh tế học xã hội”. Với chính trị học: Mối quan hệ chặt chẽ giữa xã hội học và chính trị học thể hiện trước hết ở việc cùng vận dụng các lý thuyết, khái niệm và phương pháp chung cho cả Chính trị học và xã hội học.
Trả lời
Xã hội học là một lĩnh vực khoa học xã hội nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu: xã hội là một chỉnh thể rộng lớn toàn diện, là khách thể nghiên cứu của nhiều khoa học xã hội, trong đó có xã hội học. Theo đó, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội được biểu hiện thông qua các hành vi xã hội giữa người với người trong các nhóm, các hệ thống xã hội. Quan hệ giữa xã hội học và triết học là mối quan hệ giữa 1 khoa học xã hội cụ thể với 1 xã hội về thể giới quan trong quan hệ đó. Với sử học và tâm lý học:xã hội học có mối liên hệ chặt chẽ với tâm lý học và Sử học. Các nhà xã hội học có thể vận dụng cách tiếp cận tâm lý học để xem xét hành động xã hội với tư cách là hoạt động cảm tính, có đối tượng, có mục đích. Với Kinh tế học. Mối quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học phát triển theo ba xu hướng tạo thành ba lĩnh vực khoa học liên ngành. Một là kinh tế học xã hội rất gần với kinh tế học chính trị, hai là xã hội học Ktế và ba là lĩnh vực nghiên cứu “ Kinh tế học xã hội”. Với chính trị học: Mối quan hệ chặt chẽ giữa xã hội học và chính trị học thể hiện trước hết ở việc cùng vận dụng các lý thuyết, khái niệm và phương pháp chung cho cả Chính trị học và xã hội học.