Chuyên gia vui lòng chia sẻ về những ứng dụng tiềm năng của Blockchain trong tương lai?

  1. Blockchain

  2. Nguyễn Trung Thành

Từ khóa: 

blockchain

,

co-founder/producer tại trustkeys network

Hiện tại Blockchain đang có rất nhiều ứng dụng, với mô hình tài khoản phi tập trung và tính minh bạch, sử dụng chữ ký số.

Nổi bật nhất là các ứng dụng tiền mã hóa và các hệ thống tài chính phi tập trung.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng những năm gần đây Blockchain đang phát triển với tốc độ rất nhanh (nói riêng về công nghệ, chưa tính tới thị trường) và được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư.

Trong tương lai, tiềm năng ứng dụng có thể mở rộng hơn nữa, ví dụ xu hướng cryptoNoCurrency (No=Not only), các ứng dụng sẽ mở rộng hơn về phạm vi, không riêng mỗi lĩnh vực tiền số, và áp dụng các cốt lõi của khoa học mật mã (cryptography).

Các nhu cầu hàng ngày như giao tiếp/chat trao đổi thông tin cần được bảo mật, chống đọc trộm tin nhắn từ các bên. Thông tin mã hóa có thể được lưu bền vững trên public cloud hoặc các blockchain ứng dụng phí thấp.

Mô hình tài khoản phi tập trung có thể ứng dụng vào các lĩnh vực khác: Chat, Mạng xã hội, thay dần cách quản lý tài khoản tập trung. Một Ví dụ điển hình về mạng xã hội mà tài khoản giống kiểu Blockchain đó là TrustKeys Network. Khi trải nghiệm sẽ thấy rất nhiều tiện ích bên trong với công nghệ dùng cho Blockchain.

Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự phát triển của Blockchain. Giúp cho các vấn đề an ninh được đơn giản và minh bạch hơn.

Một tiềm năng nữa đó chính là tiềm năng về người dùng, hiện mới chỉ có khoảng 1% người dùng Internet thực sự sử dụng Blockchain và các ứng dụng. Khi người dùng quan tâm nhiều hơn, tiềm năng kinh tế sẽ rất lớn và đây là một ngành công nghiệp đang phát triển với tốc độ rất nhanh.

Trả lời

Hiện tại Blockchain đang có rất nhiều ứng dụng, với mô hình tài khoản phi tập trung và tính minh bạch, sử dụng chữ ký số.

Nổi bật nhất là các ứng dụng tiền mã hóa và các hệ thống tài chính phi tập trung.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng những năm gần đây Blockchain đang phát triển với tốc độ rất nhanh (nói riêng về công nghệ, chưa tính tới thị trường) và được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư.

Trong tương lai, tiềm năng ứng dụng có thể mở rộng hơn nữa, ví dụ xu hướng cryptoNoCurrency (No=Not only), các ứng dụng sẽ mở rộng hơn về phạm vi, không riêng mỗi lĩnh vực tiền số, và áp dụng các cốt lõi của khoa học mật mã (cryptography).

Các nhu cầu hàng ngày như giao tiếp/chat trao đổi thông tin cần được bảo mật, chống đọc trộm tin nhắn từ các bên. Thông tin mã hóa có thể được lưu bền vững trên public cloud hoặc các blockchain ứng dụng phí thấp.

Mô hình tài khoản phi tập trung có thể ứng dụng vào các lĩnh vực khác: Chat, Mạng xã hội, thay dần cách quản lý tài khoản tập trung. Một Ví dụ điển hình về mạng xã hội mà tài khoản giống kiểu Blockchain đó là TrustKeys Network. Khi trải nghiệm sẽ thấy rất nhiều tiện ích bên trong với công nghệ dùng cho Blockchain.

Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự phát triển của Blockchain. Giúp cho các vấn đề an ninh được đơn giản và minh bạch hơn.

Một tiềm năng nữa đó chính là tiềm năng về người dùng, hiện mới chỉ có khoảng 1% người dùng Internet thực sự sử dụng Blockchain và các ứng dụng. Khi người dùng quan tâm nhiều hơn, tiềm năng kinh tế sẽ rất lớn và đây là một ngành công nghiệp đang phát triển với tốc độ rất nhanh.