Đặc thù khi làm luật sư cho ngành báo chí có khác gì khi làm luật sư tố tụng tại các phiên tòa, phòng pháp lý?

  1. Luật pháp

  2. Lê Ngọc Lam Điền

Cô có thể phân tích cho em hiểu rõ hơn việc làm luật sư cho ngành báo chí, luật sư tố tụng tại các phiên tòa, luật sư tự do hay làm việc trong các phòng pháp lý tại ngân hàng/doanh nghiệp có những đặc thù gì khác biệt?

Em cảm ơn cô nhiều!

Từ khóa: 

luật sư

,

hướng nghiệp

,

luật pháp

,

luật sư

,

trưởng văn phòng luật sư li và đồng sự

Chào em.

Các luật sư chủ yếu hành nghề ở 2 lĩnh vực chính : luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn. 

  • Luật sư tranh tụng thì có thể chia nhỏ hơn là luật sư tranh tụng  án hình sự và luật sư tố tụng dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, các luật sư tranh tụng đa số đều có thể vừa tham gia trong các vụ án hình sự, vừa tham gia các vụ kiện dân sự. 
  • Luật sư tư vấn : là luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức có nhu cầu. Luật sư tư vấn sẽ nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để đưa ra các giải đáp về luật, đưa ra các giải pháp có liên quan, tư vấn về các thủ tục hành chính, lao động, hôn nhân gia đình, dân sự nói chung....

Các luật sư làm việc  trong bộ phận pháp chế của ngân hàng, doanh nghiệp cũng làm việc như các luật sư ở các VPLS hay các công ty luật, đó là phụ trách các vấn đề pháp lý, hợp đồng, công nợ, xử lý tài sản... và đại diện cho ngân hàng, doanh nghiệp để tham gia tố tụng nếu xảy ra tranh chấp dẫn đến phải ra tòa. 

Không có khái niệm luật sư cho ngành báo chí, chỉ là khi các báo đài biết về uy tín, kinh nghiệm của một số luật sư, và khi các luật sư đáp ứng các điều kiện về đài từ, hình ảnh, kiến thức.... thì sẽ được mời để cộng tác với báo chí, truyền hình truyền thanh để tham gia vào các chuyên đề, các tiết mục thích hợp. 

Luật sư tự do là luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, không làm ở văn phòng luật sư nào, không có văn phòng riêng, không có địa điểm cố định. 

Và cho dù hành nghề ở tư cách hay vị trí nào thì các luật sư vẫn phải đáp ứng các tiêu chí chung về bằng cấp, trình độ và năng lực hành nghề. 

Trả lời

Chào em.

Các luật sư chủ yếu hành nghề ở 2 lĩnh vực chính : luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn. 

  • Luật sư tranh tụng thì có thể chia nhỏ hơn là luật sư tranh tụng  án hình sự và luật sư tố tụng dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, các luật sư tranh tụng đa số đều có thể vừa tham gia trong các vụ án hình sự, vừa tham gia các vụ kiện dân sự. 
  • Luật sư tư vấn : là luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức có nhu cầu. Luật sư tư vấn sẽ nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để đưa ra các giải đáp về luật, đưa ra các giải pháp có liên quan, tư vấn về các thủ tục hành chính, lao động, hôn nhân gia đình, dân sự nói chung....

Các luật sư làm việc  trong bộ phận pháp chế của ngân hàng, doanh nghiệp cũng làm việc như các luật sư ở các VPLS hay các công ty luật, đó là phụ trách các vấn đề pháp lý, hợp đồng, công nợ, xử lý tài sản... và đại diện cho ngân hàng, doanh nghiệp để tham gia tố tụng nếu xảy ra tranh chấp dẫn đến phải ra tòa. 

Không có khái niệm luật sư cho ngành báo chí, chỉ là khi các báo đài biết về uy tín, kinh nghiệm của một số luật sư, và khi các luật sư đáp ứng các điều kiện về đài từ, hình ảnh, kiến thức.... thì sẽ được mời để cộng tác với báo chí, truyền hình truyền thanh để tham gia vào các chuyên đề, các tiết mục thích hợp. 

Luật sư tự do là luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, không làm ở văn phòng luật sư nào, không có văn phòng riêng, không có địa điểm cố định. 

Và cho dù hành nghề ở tư cách hay vị trí nào thì các luật sư vẫn phải đáp ứng các tiêu chí chung về bằng cấp, trình độ và năng lực hành nghề.