: Bài tập đóng vai trò như thế nào đối với bộ môn Toán?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

6. Câu trả lời : Bài tập toán học có vai trò quan trọng trong môn Toán. Điều căn bản là bài tập có vai trò giá trị mang hoạt động đến với học sinh. Thông qua giải bài tập, học sinh phải thực hiện những hoạt động nhất định bao gồm cả nhận dạng và thể hiện định nghĩa, định lý, quy tắc hay phương pháp, những hoạt động phức hợp bao gồm hoạt động trí tuệ chung và hoạt động ngôn ngữ. Từ đó ta càng thấy rõ hoạt động của học sinh liên hệ mật thiết với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học.
Trả lời
6. Câu trả lời : Bài tập toán học có vai trò quan trọng trong môn Toán. Điều căn bản là bài tập có vai trò giá trị mang hoạt động đến với học sinh. Thông qua giải bài tập, học sinh phải thực hiện những hoạt động nhất định bao gồm cả nhận dạng và thể hiện định nghĩa, định lý, quy tắc hay phương pháp, những hoạt động phức hợp bao gồm hoạt động trí tuệ chung và hoạt động ngôn ngữ. Từ đó ta càng thấy rõ hoạt động của học sinh liên hệ mật thiết với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học.