1. Kiến thức chung

Tổng lượng nước của các sông ở Việt Nam khoảng bao nhiêu?

Từ khóa: sông hồ, lượng nước, Kiến thức chung
900 tỷ m3/năm

Trả lời

900 tỷ m3/năm
950 tỷ m3/năm
850 tỷ m3 / năm
839 tỉ m3/năm
Trung bình khoảng 26.000m3/s
839 tỷ m3/ năm
913 tỷ m3/ năm
Khoảng trên 26.000.000m3/s

950 tỉ m3/năm

26.000m3/s