: Làm sao để tính số tiền lãi khi gửi tiết kiệm vào ngân hàng

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đây là cách tính khi bạn gửi tiết kiệm và lãnh vào đúng ngày đến hạn(hoặc lãnh sau) hoặc cũng có thể áp dụng với hình thức gửi tiết kiệm lĩnh trước(nhận được tiền lãi ngay sau khi gửi) Thông thường công thức chung để tính lãi suất như sau: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%năm) x Số ngày gửi / 360 Hoặc Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%năm) /12 x Số tháng gửi
Trả lời
Đây là cách tính khi bạn gửi tiết kiệm và lãnh vào đúng ngày đến hạn(hoặc lãnh sau) hoặc cũng có thể áp dụng với hình thức gửi tiết kiệm lĩnh trước(nhận được tiền lãi ngay sau khi gửi) Thông thường công thức chung để tính lãi suất như sau: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%năm) x Số ngày gửi / 360 Hoặc Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%năm) /12 x Số tháng gửi