Trình bày cách giải nhanh đạo hàm của một thương… là phân thức hữu tỉ.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

dạng một: y= (ax +b) / (cx+d) y' = ( ad - bc)/ ( cx+d)² * dạng hai: y = (ax² + bx+c)/ ( a'x² + b'x +c') để tính đạo hàm của hàm số này, ta sử dụng qui tắc định thức.. ở đây, mình đưa bạn công thức cụ thể. y' = [ ( ab' - a'b)x² +2(ac'-a'c)x +( bc' - b'c) ] / (a'x² + b'x +c')² * dạng ba: y= (ax² + bx+c) / ( b'x+c) có thể áp dụng ở dạng 2 với a' = 0. hoặc bạn sử dụng công thức nhanh hơn. y' = [ ab' x² + 2ac' + ( bc' - b'c)] / ( b'x+c)²
Trả lời
dạng một: y= (ax +b) / (cx+d) y' = ( ad - bc)/ ( cx+d)² * dạng hai: y = (ax² + bx+c)/ ( a'x² + b'x +c') để tính đạo hàm của hàm số này, ta sử dụng qui tắc định thức.. ở đây, mình đưa bạn công thức cụ thể. y' = [ ( ab' - a'b)x² +2(ac'-a'c)x +( bc' - b'c) ] / (a'x² + b'x +c')² * dạng ba: y= (ax² + bx+c) / ( b'x+c) có thể áp dụng ở dạng 2 với a' = 0. hoặc bạn sử dụng công thức nhanh hơn. y' = [ ab' x² + 2ac' + ( bc' - b'c)] / ( b'x+c)²