Ảnh hưởng của đạo giáo Nhật Bản đến Các công trình kiến trúc

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cung Seiten ( Thánh Thiên ) + Miếu Yokohamamaso thờ nữ thần biển + Ở Nagasaki, Kobe, Yokohama thì từ các miếu thờ Quan Vũ được xây dựng lên đã thấy dấu tích liên quan với đạo giáo dân gian. + Ở Nagasaki vào thế kỷ 17-18, các chùa Koufuku, Soufuku, Fukusai đã liên tiếp được xây dựng. + Các chùa thì có điện thờ Quan Vũ. Ở Yokohama thì ở phố Trung Quốc thì có miếu thờ Quan Vũ được xây dựng lại vào 1990. + Mỗi năm vào dịp nguyên đán hay xuân phân thì rất nhiều người Hoa hay Hoa kiều đến lễ bái. + Ở Kobe vào thời Meiji cũng xây dựng miếu thờ Quan Vũ, trước chiến tranh thuộc tông phái Oobaku, sau chiến tranh thuộc tông phái Thiên Đài. 3.3. Nghệ thuật: a. Bức tranh Sankyou ở Ryousokuin 両足院 – Kyoto do Josetsu vẽ. Ngày nay bức tranh như 1 kho báu của đền. b. Bức tranh 三教国của Hasegawa Tousetsu ở bảo tàng Egawa tỉnh Hyogo . c. Bức tranh Three Sages Tasting Vinegar của Keison ở chùa Fukaji tỉnh Shizuoka.
Trả lời
Cung Seiten ( Thánh Thiên ) + Miếu Yokohamamaso thờ nữ thần biển + Ở Nagasaki, Kobe, Yokohama thì từ các miếu thờ Quan Vũ được xây dựng lên đã thấy dấu tích liên quan với đạo giáo dân gian. + Ở Nagasaki vào thế kỷ 17-18, các chùa Koufuku, Soufuku, Fukusai đã liên tiếp được xây dựng. + Các chùa thì có điện thờ Quan Vũ. Ở Yokohama thì ở phố Trung Quốc thì có miếu thờ Quan Vũ được xây dựng lại vào 1990. + Mỗi năm vào dịp nguyên đán hay xuân phân thì rất nhiều người Hoa hay Hoa kiều đến lễ bái. + Ở Kobe vào thời Meiji cũng xây dựng miếu thờ Quan Vũ, trước chiến tranh thuộc tông phái Oobaku, sau chiến tranh thuộc tông phái Thiên Đài. 3.3. Nghệ thuật: a. Bức tranh Sankyou ở Ryousokuin 両足院 – Kyoto do Josetsu vẽ. Ngày nay bức tranh như 1 kho báu của đền. b. Bức tranh 三教国của Hasegawa Tousetsu ở bảo tàng Egawa tỉnh Hyogo . c. Bức tranh Three Sages Tasting Vinegar của Keison ở chùa Fukaji tỉnh Shizuoka.