Anh/chị hiểu như thế nào về đánh giá theo quá trình, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đánh giá theo quá trình là sự đánh giá liên tục quá trình học tập của học sinh. Quá trình đánh giá diễn ra ngay tại lớp học, trong quá trình giảng dạy và có thể đánh giá ngay cả thời gian sau giờ lên lớp. Đánh giá theo quá trình có thể nhận thấy được sự thay đổi về thái độ học tập, về sự tiến bộ của học sinh trước và sau thời gian học. - Đánh giá thường xuyên là một trong những công việc cần thiết trong các giờ học. Hình thức kiểm tra này không những giúp học sinh nắm vững những kiến thức đã học mà còn có sự liên thông giữa kiến thức cũ với kiến thức cho bài học mới. Có thể thông qua hình thức kiểm tra miệng đầu giờ, một bài kiểm tra nhỏ 5-20 phút hoặc lồng ghép vào những câu hỏi trong tiết học. - Đánh giá định kỳ: thường là những bài kiểm tra 45 phút hoặc 90 phút với nội dung tổng kết một chương hoặc một học kỳ. Đây là phần đánh giá bắt buộc cần thực hiện để đánh gia kết quả học tập của học sinh.
Trả lời
Đánh giá theo quá trình là sự đánh giá liên tục quá trình học tập của học sinh. Quá trình đánh giá diễn ra ngay tại lớp học, trong quá trình giảng dạy và có thể đánh giá ngay cả thời gian sau giờ lên lớp. Đánh giá theo quá trình có thể nhận thấy được sự thay đổi về thái độ học tập, về sự tiến bộ của học sinh trước và sau thời gian học. - Đánh giá thường xuyên là một trong những công việc cần thiết trong các giờ học. Hình thức kiểm tra này không những giúp học sinh nắm vững những kiến thức đã học mà còn có sự liên thông giữa kiến thức cũ với kiến thức cho bài học mới. Có thể thông qua hình thức kiểm tra miệng đầu giờ, một bài kiểm tra nhỏ 5-20 phút hoặc lồng ghép vào những câu hỏi trong tiết học. - Đánh giá định kỳ: thường là những bài kiểm tra 45 phút hoặc 90 phút với nội dung tổng kết một chương hoặc một học kỳ. Đây là phần đánh giá bắt buộc cần thực hiện để đánh gia kết quả học tập của học sinh.