Bạn cần những kỹ năng gì để trở thành nhà xã hội học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trước nhà xã hội học cần có tư duy phân tích để nắm bắt được bản chất xuyên suốt mỗi hiện tượng xã hội. Đi tới đích đó bạn rất cần tự tin và kiên nhẫn. Khả năng giao tiếp tốt và tính nhân văn vì đối tượng trực tiếp làm việc của bạn là những con người. Khả năng viết giúp bạn diễn tả chính xác những ghi nhận trong toàn bộ quá trình nghiên cứu của mình.
Trả lời
Trước nhà xã hội học cần có tư duy phân tích để nắm bắt được bản chất xuyên suốt mỗi hiện tượng xã hội. Đi tới đích đó bạn rất cần tự tin và kiên nhẫn. Khả năng giao tiếp tốt và tính nhân văn vì đối tượng trực tiếp làm việc của bạn là những con người. Khả năng viết giúp bạn diễn tả chính xác những ghi nhận trong toàn bộ quá trình nghiên cứu của mình.