Bản chất và phạm vi của khoa học chính trị là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bản chất của khoa học chính trị là nó là một khoa học xã hội. Điều này có nghĩa là nó liên quan đến các mối quan hệ giữa con người và giữa con người với xã hội của họ. Là một khoa học xã hội, khoa học chính trị không phải là một "khoa học cứng". Điều này có nghĩa là khoa học chính trị không phải là khoa học mà trong đó các nhà nghiên cứu có thể tiến hành các thí nghiệm để tìm ra những câu trả lời đúng ra ngoài một sự nghi ngờ. Thay vào đó, các nhà khoa học chính trị phải làm hết sức mình để cố gắng tìm ra câu trả lời về xã hội con người bằng cách quan sát con người và xã hội của họ. Phạm vi của khoa học chính trị là rất rộng. Khoa học chính trị bao gồm nhiều chủ đề. Khu vực cơ bản mà các nghiên cứu khoa học chính trị là chính phủ. Tuy nhiên, các nhà khoa học chính trị có thể nghiên cứu nhiều chủ đề liên quan đến chính phủ. Ví dụ, họ có thể học triết học chính trị, nhìn vào nguồn gốc triết học của những thứ như chủ nghĩa tự do. Họ có thể nghiên cứu mối quan hệ giữa các phương tiện truyền thông và chính phủ. Họ có thể nghiên cứu cách người dân đến để hình thành ý kiến chính trị và giá trị của họ. Khoa học chính trị cũng có thể nghiên cứu nhiều khía cạnh của chính phủ. Nó có thể nghiên cứu hoạt động của một cơ quan lập pháp nhất định như Quốc hội Hoa Kỳ hoặc Quốc hội Vương quốc Anh. Nó có thể nghiên cứu các mối quan hệ giữa các chi nhánh khác nhau của chính phủ. Nó cũng có thể nghiên cứu các mối quan hệ giữa các chính phủ khác nhau hoặc giữa các chính phủ và các cơ quan như Liên Hợp Quốc. Nói tóm lại, khoa học chính trị là một khoa học xã hội có thể nghiên cứu bất kỳ khía cạnh nào của chính phủ, quan hệ giữa con người và chính phủ của họ, và mối quan hệ giữa các chính phủ khác nhau.
Trả lời
Bản chất của khoa học chính trị là nó là một khoa học xã hội. Điều này có nghĩa là nó liên quan đến các mối quan hệ giữa con người và giữa con người với xã hội của họ. Là một khoa học xã hội, khoa học chính trị không phải là một "khoa học cứng". Điều này có nghĩa là khoa học chính trị không phải là khoa học mà trong đó các nhà nghiên cứu có thể tiến hành các thí nghiệm để tìm ra những câu trả lời đúng ra ngoài một sự nghi ngờ. Thay vào đó, các nhà khoa học chính trị phải làm hết sức mình để cố gắng tìm ra câu trả lời về xã hội con người bằng cách quan sát con người và xã hội của họ. Phạm vi của khoa học chính trị là rất rộng. Khoa học chính trị bao gồm nhiều chủ đề. Khu vực cơ bản mà các nghiên cứu khoa học chính trị là chính phủ. Tuy nhiên, các nhà khoa học chính trị có thể nghiên cứu nhiều chủ đề liên quan đến chính phủ. Ví dụ, họ có thể học triết học chính trị, nhìn vào nguồn gốc triết học của những thứ như chủ nghĩa tự do. Họ có thể nghiên cứu mối quan hệ giữa các phương tiện truyền thông và chính phủ. Họ có thể nghiên cứu cách người dân đến để hình thành ý kiến chính trị và giá trị của họ. Khoa học chính trị cũng có thể nghiên cứu nhiều khía cạnh của chính phủ. Nó có thể nghiên cứu hoạt động của một cơ quan lập pháp nhất định như Quốc hội Hoa Kỳ hoặc Quốc hội Vương quốc Anh. Nó có thể nghiên cứu các mối quan hệ giữa các chi nhánh khác nhau của chính phủ. Nó cũng có thể nghiên cứu các mối quan hệ giữa các chính phủ khác nhau hoặc giữa các chính phủ và các cơ quan như Liên Hợp Quốc. Nói tóm lại, khoa học chính trị là một khoa học xã hội có thể nghiên cứu bất kỳ khía cạnh nào của chính phủ, quan hệ giữa con người và chính phủ của họ, và mối quan hệ giữa các chính phủ khác nhau.