Bạn hiểu gì về câu nói dưới đây của Đức Phật?

  1. Văn hóa

Mình đọc được một câu nói của Đức Phật trong Tư Tâm Sở, nói về nhân duyên của sự tồn tại như thế này:

"Này các Tỷ-kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thời thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này."

Mình đọc nhưng chưa hoàn toàn hiểu hết. Mọi người có thể lý giải và luận giùm câu nói này của Đức Phật không? Muốn cùng nghe mọi người luận về những gì hiểu được thông qua câu này.

Từ khóa: 

đức phật

,

phật giáo

,

nhân duyên

,

tồn tại

,

văn hóa

Trong tâm nghĩ đến một mong muốn gì đấy, dù không thể hiện ra ngoài nhưng nó sẽ ẩn trong tâm thức của con người. Và càng ngày càng ngày mong muốn ấy lớn dần, trở thành nguồn cơn của những khổ đau trong cuộc đời người. Tóm lại, những ham muốn dù nhỏ nhất lại chính là nền tảng của khổ đau to lớn về sau.

Đây là dịch theo cái hiểu của mình về câu trên chứ không phải là dịch sát nghĩa.

Bởi vậy, người còn ham muốn thì còn chưa thể thoát khỏi khổ đau.


Trả lời

Trong tâm nghĩ đến một mong muốn gì đấy, dù không thể hiện ra ngoài nhưng nó sẽ ẩn trong tâm thức của con người. Và càng ngày càng ngày mong muốn ấy lớn dần, trở thành nguồn cơn của những khổ đau trong cuộc đời người. Tóm lại, những ham muốn dù nhỏ nhất lại chính là nền tảng của khổ đau to lớn về sau.

Đây là dịch theo cái hiểu của mình về câu trên chứ không phải là dịch sát nghĩa.

Bởi vậy, người còn ham muốn thì còn chưa thể thoát khỏi khổ đau.


Theo thiển ý của mình về 12 Nhân Duyên và 5 Ấm, hành ấm hiểu 1 cách đơn giản bao gồm các suy nghĩ tính toán suy luận trong bộ não này, rồi khi những thứ đó thể hiển ra ngoài hành vi (tức thủ) thì bức tranh nghiệp nhân quả đã hiện ra rồi (tức hữu). Vì toàn bộ nghiệp đến từ 3 thứ thân khẩu ý nên bất cứ vc gì mình làm hay mình nghĩ đều dẫn mình đến 1 kết quả nào đó và k bh thoát khỏi sinh lão bệnh tử