Bạn nghĩ gì về cuộc đời?

  1. Xã hội

  2. Triết học

Từ khóa: 

xã hội

,

triết học

Theo học thuyết của Laplace thì "cuộc sống của con người đã được định sẵn từ trước"
  - Trong vũ trụ tồn tại một Thực thể Trí tuệ nắm bắt mọi thông tin trong vũ trụ.
  - Do mọi vật đều được cấu tạo từ các hạt nguyên tử nên ở trạng thái thời điểm t, các hạt đều có vị trí, trạng thái (chuyển động hoặc đứng yên), hướng di chuyển, tốc độ di chuyển và sự tương tác với nhau.
 - Bằng các phương trình vật lý phức tạp thì Thực thể Trí tuệ này tính toán được trạng thái của hạt nguyên tử đó tại thời điểm t+1, từ trạng thái t+1 tính đc trạng thái t+2, lần lượt t+3, t+4; nghĩa là biết trước tương lai
 - Hay cũng tính được trạng thái tại thời điểm t-1, t-2, ... xem xét được quá khứ.
  - Như vậy mọi thứ đã được biết trước từ lúc ban đầu. hay dù con người có làm gì, quyết định điều gì thì cũng đã đc định sẵn từ khi được sinh ra. 
Trả lời
Theo học thuyết của Laplace thì "cuộc sống của con người đã được định sẵn từ trước"
  - Trong vũ trụ tồn tại một Thực thể Trí tuệ nắm bắt mọi thông tin trong vũ trụ.
  - Do mọi vật đều được cấu tạo từ các hạt nguyên tử nên ở trạng thái thời điểm t, các hạt đều có vị trí, trạng thái (chuyển động hoặc đứng yên), hướng di chuyển, tốc độ di chuyển và sự tương tác với nhau.
 - Bằng các phương trình vật lý phức tạp thì Thực thể Trí tuệ này tính toán được trạng thái của hạt nguyên tử đó tại thời điểm t+1, từ trạng thái t+1 tính đc trạng thái t+2, lần lượt t+3, t+4; nghĩa là biết trước tương lai
 - Hay cũng tính được trạng thái tại thời điểm t-1, t-2, ... xem xét được quá khứ.
  - Như vậy mọi thứ đã được biết trước từ lúc ban đầu. hay dù con người có làm gì, quyết định điều gì thì cũng đã đc định sẵn từ khi được sinh ra. 

nhớ trong bài hãy để tôi ôm em bằng giai điệu này có câu cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly =)))) âu cũng là cái duyên cái số, vậy nên nếu mai kia vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào😂https://cdn.noron.vn/2023/02/23/1153510403578010-1677146552.jpg